Budowa domu

Jak dopasować projekt domu do działki i MPZP?

Jak dopasować projekt domu do działki i MPZP

Wybrałeś już wstępnie projekt domu, jednak masz obawy czy jest on odpowiedni dla Twojej działki oraz czy spełnia wymogi wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie gdy nie został opublikowany, z decyzji o warunkach zabudowy. Większość projektów można modyfikować, tak by dopasować je do obowiązujących przepisów lokalnych oraz charakteru działki. Należy jednak pamiętać, by zachować w tym pewien umiar, ponieważ skrócenie budynku o pół metra można jeszcze uznać za zmianę adaptacyjną, ale gdy mówimy o kilku metrach, to w zasadzie mamy już inny projekt.

Które zapisy MPZP są najistotniejsze przy wyborze projektu?

Aby dopasować projekt domu do działki i planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), ważne jest, aby poznać wszystkie restrykcje i wymagania dotyczące działki, które są określone w MPZP. Obejmują one między innymi:

  • Wymagania dotyczące zabudowy: MPZP określa, jakie rodzaje zabudowy są dozwolone na danej działce, na przykład, czy jest dozwolona tylko zabudowa jednorodzinna, czy też możliwe jest zbudowanie budynku wielorodzinnego lub usługowego.
  • Wymagania dotyczące wielkości i wysokości budynku: MPZP może określać maksymalną powierzchnię zabudowy dla danej działki, a także maksymalną wysokość budynku.
  • Wymagania dotyczące terenu zielonego: MPZP może określać wymagania dotyczące ilości terenu zielonego na działce, jak również jego lokalizację i zagospodarowanie. Z reguły określony jest on jako procent powierzchni działki.
  • Wymagania dotyczące komunikacji: MPZP może określać wymagania dotyczące dostępności do działki drogami publicznymi oraz ilości miejsc parkingowych.
  • Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej: MPZP może określać wymagania dotyczące dostępności do infrastruktury technicznej, takiej jak prąd, woda, kanalizacja itp.

Aby dopasować projekt domu do działki i MPZP, należy przede wszystkim skonsultować się z architektem, który będzie mógł pomóc w przystosowaniu projektu do wymagań MPZP. Może się okazać, że w ramach adaptacji projektu konieczne będzie jego obniżenie, zmiana kąta nachylenia dachu, elementy wykończenia elewacji.

Jeśli planujesz budowę domu, to na etapie wyboru projektu warto skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów MPZP oraz poznać ewentualne inne regulacje dotyczące budowy domu na danej działce.

Usytuowanie budynku na działce

Projektując dom, należy pamiętać o konieczności dopasowania go do warunków indywidualnych dla danej działki. Podstawową zasadą jest odległość budynku od granicy posesji. Ściany z oknami lub drzwiami muszą być oddalone od granicy działki budowlanej co najmniej o 4 metry, natomiast ściany bez okien i drzwi o 3 metry. Przy wyborze projektu warto także zwrócić uwagę na elementy budynku takie jak okapy, rynny czy schody zewnętrzne lub balkony, które powinny znajdować się nie bliżej niż 1,5 metra od granicy. Odległość okien połaciowych od granicy powinna wynosić co najmniej 4 metry.

Jeśli działka jest mniejsza niż 16 metrów, możliwe jest umieszczenie ściany bez okien lub wystających elementów na odległości 1,5 metra od granicy, a nawet bezpośrednio przy niej. Budowa przy granicy działki jest jednak dozwolona tylko w przypadku, gdy planowany budynek będzie przylegał jedną ścianą do przegrody zewnętrznej budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. 

Pamiętajmy, że usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki budowlanej, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, nie wystarczy zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dlatego ważne jest, aby projekt domu był dopasowany nie tylko pod względem estetyki i funkcjonalności, ale także zgodności z zapisami MPZP oraz wielkością działki. Tylko taki projekt zostanie zaakceptowany przez urząd i pozwoli na rozpoczęcie inwestycji marzeń.

Podsumowując, adaptacja projektu domu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt zagospodarowania terenu jest bowiem obligatoryjną częścią projektu budowlanego. Adaptacji takiej dokonuje uprawniony architekt. Architekt adaptujący wprowadza również do projektu niezbędne zmiany. Przeważnie do projektu gotowego dołączona jest lista zmian dopuszczonych standardowo przez autora projektu. Jeżeli konieczne zmiany wykraczają poza standardowy zakres, konieczne jest uzyskanie zgody autora projektu na wprowadzenie tych zmian. Projektowany budynek musi zostać zaprojektowany na konkretnej działce zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zdjęcie: Projekt C444o – Czterolistna koniczyna – wariant XIV z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

Tekst sponsorowany: MURATOR – nowoczesne projekty domów – projekty.muratordom.pl

Comment here